Prosiectau Ymchwil

Mae RHCW yn canolbwyntio ar hyn o bryd ar dri phrif brosiect ymchwil, ond mae ei phortffolio ymchwil yn organig a bydd yn esblygu dros amser yn unol â bylchau mewn ymchwil ac anghenion y sector.

Yn ogystal, bydd y wefan yn cynnwys storfa o gyhoeddiadau ymchwil ac erthyglau diddorol ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol Gwledig.

Prosiectau Ymchwil RHCW Cyfredol:

Prosiect 1: Recriwtio a Chadw Gweithwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Proffesiynol yng Nghymru Wledig

Bydd y prosiect ymchwil hwn, a ddechreuodd yn ddiweddar, yn ceisio:

  • Nodi bylchau sy’n bodoli ar hyn o bryd a bylchau a ragwelir yn y dyfodol wrth recriwtio a phenodi gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol mewn ardaloedd gwledig
  • Nodi rhaglenni enghreifftiol ar gyfer cynllunio anghenion y gweithlu a recriwtio ar lefel gymunedol, lefel sirol a lefel genedlaethol

Datblygu dogfen arfer gorau ar recriwtio a chadw gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol mewn ardaloedd gwledig

Prosiect Ymchwil 2: Addysg, Hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol Parhaus Gweithwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Proffesiynol mewn Ardaloedd Gwledig

Bydd y maes ymchwil eang hwn yn ceisio:

  • Canfod cwmpas y ddarpariaeth addysg, hyfforddiant ac ymchwil gyfredol yng Nghymru fel sy’n berthnasol i iechyd a gofal cymdeithasol gwledig
  • Nodi’r sgiliau sydd eu hangen ar y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol i weithio’n effeithiol mewn ardaloedd gwledig
  • Canfod cwmpas darpariaeth sgiliau gyfredol gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol mewn ardaloedd gwledig
  • Canfod bylchau yn y ddarpariaeth sgiliau / gweithlu gyfredol a nodi hyfforddiant / camau gweithredu sydd eu hangen i gau’r bylchau
  • Ymchwilio i dueddiadau newydd ym maes datblygu’r gweithlu ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol sy’n gweithio mewn ardaloedd gwledig

Datblygu dogfen arfer gorau ar addysg, hyfforddiant a DPP ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol sy’n gweithio mewn ardaloedd gwledig

Prosiect Ymchwil 3: Heriau’r Gweithlu Nyrsio yn Ardaloedd Gwledig Gwledydd Datblygedig

I rai darparwyr iechyd mewn gwledydd datblygedig, mae sicrhau gweithlu nyrsio digonol yn cael ei lesteirio gan y ddaearyddiaeth wledig, gyda phrinder staff cronig, ynghyd ag anawsterau recriwtio a chadw staff mewn ardaloedd gwledig, yn cynnig heriau sylweddol i’w gallu i sicrhau gofal o ansawdd i gleifion. Mae Iechyd a Gofal Gwledig Cymru yn cyd-ariannu myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth i gynnal ymchwil ar yr heriau gweithlu sy’n wynebu nyrsys mewn ardaloedd gwledig. Mae’r ymchwil wedi’i rhannu’n dri maes astudio:

Bydd astudiaeth 1 yn pennu a oes cysylltiad rhwng ble mae nyrsys yn gweithio a ble cawsant eu magu a ble gwnaethant eu hyfforddiant nyrsio.

Bydd astudiaeth 2 yn archwilio safbwyntiau ar y rhwystrau a’r ffactorau hwyluso sy’n wynebu nyrsio gwledig yn y Canolbarth.

Bydd astudiaeth 3 yn adeiladu ar ganfyddiadau blaenorol er mwyn datblygu dealltwriaeth ddyfnach o’r materion a nodwyd yn astudiaethau 1 a 2.

Bydd ymchwiliad i’r heriau recriwtio a chadw sy’n wynebu nyrsys yn ardaloedd gwledig y Canolbarth yn ychwanegu at y sail dystiolaeth i’r drafodaeth am ofal iechyd gwledig ac mae disgwyl y gallai canlyniadau’r astudiaeth hon ddylanwadu ar fodelau cyflenwi staff ar y llwyfan rhyngwladol.

Os ydych chi’n cynnal ymchwil, neu’n gwybod am ymchwil sydd eisoes wedi’i chynnal, a allai fod o ddiddordeb i’r ganolfan, cysylltwch ag Anna Prytherch, Rheolwr Prosiect RHCW.