UWCHGYNHADLEDD Iechyd / Health SUMMIT

UWCHGYNHADLEDD Atebion Cymdeithasol a Gwyrdd i Broblemau Iechyd

**MAE'R DDOLEN ARCHEBU AR GYFER Y DIGWYDDIAD YMA NAWR WEDI CAU**

UWCHGYNHADLEDD Atebion Cymdeithasol a Gwyrdd i Broblemau Iechyd

Dan arweiniad Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, bydd yr Uwchgynhadledd hon yn dwyn ynghyd y sawl sydd â budd yn ein huchelgais i ddod o hyd i Atebion Cymdeithasol a Gwyrdd i Broblemau Iechyd – er mwyn gwella iechyd y boblogaeth trwy ymgorffori gwaith atal, gan weithio gyda’r asedau sydd yn ein cymunedau.

Bwriad y diwrnod yw adeiladu ar y gwaith ardderchog sydd wedi’i wneud eisoes ar draws y Canolbarth a’r Gorllewin, er mwyn

  • Archwilio’r manteision y gall pawb eu mwynhau o ddod ynghyd ar lefel ranbarthol
  • Cytuno ar gyfres o egwyddorion a nodau strategol
  • Dylunio’r strwythur y mae arnom ei angen o ran cymorth i gyflawni’r nodau hynny.

Er mwyn llwyddo mae arnom angen i chi gymryd rhan yn weithredol, cyn y digwyddiad ac ar y diwrnod ei hun, a byddwn yn defnyddio amryw ddulliau i ysgogi trafodaeth a chofnodi eich cyfraniadau. Rydym yn ffyddiog y bydd cynnwys pob un ohonom yn llawn yn y broses yn ein galluogi i gyflawni canlyniadau ystyrlon gyda’n gilydd. Nid siop siarad fydd y digwyddiad hwn; bydd yn arwain at weithredu.

Os ydych eisoes yn rhan o’r gwaith hwn neu os hoffech ymuno â ni yn ein hymgyrch dros newid, dylech gadw eich lle’n awr.

Dyma fanylion yr Uwchgynhadledd:

Dyddiad: Dydd Mawrth 21 Ionawr 2020

Amser: 10 a.m. – 4 p.m. (gallwch gyrraedd o 9.30 a.m. ymlaen)

Lleoliad: Neuadd y Celfyddydau, Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant, Campws Llanbedr Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan SA48 7ED

Gallwch gadw eich lle (tocyn) drwy ddilyn y ddolen gyswllt isod a chofrestru eich manylion. Dim ond nifer gyfyngedig o leoedd sydd ar gael, felly dylech ystyried yn ofalus pwy yw’r bobl orau i gynrychioli eich sefydliad.

Social and Green Solutions for Health SUMMIT

**ONLINE BOOKING FOR THIS EVENT IS NOW CLOSED**

Social and Green Solutions for Health SUMMIT

Led by the Director of Public Health for Hywel Dda University Health Board, this Summit will bring together people with a stake in our ambition for Social and Green Solutions for Health - to improve population health by embedding prevention, working with the assets in our communities.

Our aim of the day is to build on the excellent work that has already been done across Mid and West Wales to

  • Explore the benefits to all of coming together on a regional basis
  • Agree a set of strategic aims and principles
  • Design the support structure we need to achieve those aims

To do this we need your active participation, both before the event and on the day, and we will be using a variety of ways to generate discussion and capture your contributions. We trust that, by engaging us all fully we will reach some meaningful outcomes together. This event will not be a talking shop; it will be a catalyst for action.

If you are already part of this work, or want to join us in our movement for change, then book your place now.

The Summit will take place on:

Date: Tuesday 21st January 2020

Time: 10 a.m. – 4 p.m. (arrival from 9.30 a.m.)

Venue: Arts Hall, University of Wales Trinity St David, Lampeter Campus, Lampeter SA48 7ED

Book your place (ticket) by following the link below and registering your details. Places are limited so please consider carefully who are the best couple of people to represent your organisation.