Cynhadledd Iechyd a Gofal Gwledig Cymru 2023 Rural Health and Care Wales Conference

Embracing Change welcoming innovation and new ways of delivering Rural Health and Care services

14th and 15th November 2023
10am – 4pm

This year’s Rural Health and Care Wales Conference will once again be held in hybrid format, with people able to attend on-line or in person at the Montgomery Pavilion, Royal Welsh showground, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3SY.

Theme and strands:

 • The delivery of Integrated Health and Care services in Rural areas, including cross-sector, multi-agency and / or multi-disciplinary working
 • The role of Rural Communities and unpaid Carers in Health and Care
 • Advances in Artificial Intelligence (AI), Telehealth / Telemedicine and the remote delivery of Health and Care services in Rural areas
 • Social / Green Prescribing and the impact of Art, Crafts and other non-clinical interventions on Health and Wellbeing
 • Recruitment and Retention of Health and Care professionals in Rural areas
 • Education, Training and Continuous Professional Development for Health and Care professionals working in Rural areas

The Agendas for both days and list of Paper presentations can be viewed below:

Agenda141123

PaperPresentations141123

Agenda151123

PaperPresentations151123

The conference is aimed at health and care professionals, academics, practitioners, patients and the public with an interest in rural health, well-being and care. Tickets for the Conference can be purchased below, with only a minimal charge being raised towards catering for those attending in person.

For more information, please contact Anna Prytherch, Head of Rural Health and Care Wales at anna.prytherch@wales.nhs.uk.

The Mid Wales Joint Committee Autumn Meeting

This year, the Mid Wales Joint Committee will hold its autumn meeting following the first day of the two-day Rural Health and Care Wales Conference.

The Joint Committee Autumn Meeting will be held between 4.30pm to 6.30pm on Tuesday 14th November 2023 as a hybrid event to allow people to either attend on-line or in person at the same venue as the Rural Health and Care Wales Conference (Montgomery Pavilion, Royal Welsh showground, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3SY).

The Joint Committee Autumn Meeting will include updates on its priorities and delivery plan in the form of presentations from the priority leads as well as a ‘Listening to You’ session which will allow members of the public the opportunity to raise questions to members of the Joint Committee in relation to the presentations.

The conference is free to attend and we welcome everyone with an interest in our work. To book your place on the Joint Committee conference please “purchase” (no charge) a ticket via the link below. For more information, please contact the Mid Wales Joint Committee by e-mail at mwjc@wales.nhs.uk.

Tickets
Please use the link below to secure your ticket.

Tickets Price Purchase
RHCW Conference Ticket 14 & 15/11/23 - attending in person (2 Day) £15.00

Add to basket

MWJC Autumn Meeting 14/11/23 - attending in person £0.00

Add to basket

RHCW Conference Ticket 14 & 15/11/23 - attending on-line (2-day) £0.00

Add to basket

Cofleidio Newid – croesawu arloesedd a ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau Iechyd a Gofal Gwledig

14fed a 15fed o Dachwedd 2023
10yb – 4yp

Cynhelir Cynhadledd Iechyd a Gofal Gwledig Cymru eto eleni mewn fformat hybrid, gyda phobl yn gallu mynychu ar-lein neu’n bersonol ym Mhafiliwn Montgomery, maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3SY.

Themau a Llinynnau:

 • Darparu gwasanaethau Iechyd a Gofal Integredig mewn ardaloedd gwledig, gan gynnwys gwaith traws-sector, amlasiantaethol a / neu amlddisgyblaethol
 • Rôl Cymunedau Gwledig a Gofalwyr di-dâl mewn Iechyd a Gofal
 • Datblygiadau mewn Deallusrwydd Artiffisial (AI), Teleiechyd / Telefeddygaeth a darparu gwasanaethau Iechyd a Gofal o bell mewn Ardaloedd Gwledig
 • Pesgripsiynu Cymdeithasol / Gwyrdd ac effaith Celf, Crefftau ac ymyriadau anghlinigol eraill ar Iechyd a Lles
 • Recriwtio a Chadw gweithwyr proffesiynol Iechyd a Gofal mewn Ardaloedd Gwledig
 • Addysg, Hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer gweithwyr Iechyd a Gofal proffesiynol sy’n gweithio mewn ardaloedd gwledig

Mae’r Agendau a gwybodaeth am y Gyflwyniadau Papur isod:

Agenda141123_Cymraeg

CyflwyniadauPapur141123_Cymraeg

Agenda151123_Cymraeg

CyflwyniadauPapur151123_Cymraeg

Mae’r Gynhadledd wedi’i hanelu at weithwyr iechyd a gofal proffesiynol, academyddion, ymarferwyr, cleifion a’r cyhoedd sydd a diddordeb mewn iechyd, lles a gofal gwledig. Gellir prynu tocynnau ar gyfer y Gynhadledd isod, gyda ychydig iawn o dal yn cael ei godi tuag at arlwyio ar gyfer y rhai sy’n mynychu’n bersonol.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Anna Prytherch, Pennaeth Iechyd a Gofal Gwledig Cymru, drwy ebost anna.prytherch@wales.nhs.uk.

Cyfarfod yr Hydref Cydbwyllgor Canolbarth Cymru

Eleni bydd Cydbwyllgor Canolbarth Cymru yn cynnal ei gyfarfod hydref yn dilyn diwrnod cyntaf Cynhadledd ddeuddydd Iechyd a Gofal Gwledig Cymru.

Cynhelir y cyfarfod rhwng 4.30pm a 6.30pm ar ddydd Mawrth 14 Tachwedd 2023 fel digwyddiad hybrid i ganiatáu i bobl fynychu naill ai ar-lein neu yn bersonol yn yr un lleoliad â Chynhadledd Iechyd a Gofal Gwledig Cymru (Pafiliwn Trefaldwyn, Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3SY).

Bydd Cyfarfod y Cydbwyllgor yn cynnwys diweddariadau ar ei flaenoriaethau a’i gynllun cyflawni ar ffurf cyflwyniadau gan yr arweinwyr blaenoriaeth yn ogystal â sesiwn ‘Gwrando arnoch chi’ a fydd yn rhoi cyfle i aelodau’r cyhoedd godi cwestiynau i aelodau’r Cydbwyllgor mewn perthynas â’r cyflwyniadau.

Rydym yn croesawu pawb sydd â diddordeb yn ein gwaith i archebu eich lle at Cyfarfod y Cyd-bwyllgor drwy defnyddio y ddolen isod.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Chydbwyllgor Canolbarth Cymru drwy e-bost yn mwjc@wales.nhs.uk

Tocynnau
Defynddiwch y linc isod i brynu tocyn plis.

Tocynnau Price Prynu
RHCW Conference Ticket 14 & 15/11/23 - attending in person (2 Day) £15.00

Add to basket

MWJC Autumn Meeting 14/11/23 - attending in person £0.00

Add to basket

RHCW Conference Ticket 14 & 15/11/23 - attending on-line (2-day) £0.00

Add to basket