Cynhadledd Iechyd a Gofal 2022 Rural Health and Care Conference

Learning from the Past, Looking to the future – a focus on best practice, innovation and research that is driving delivery of health and care services in rural Wales

8th and 9th November 2022
10am – 4pm

This year’s Rural Health and Care Wales Conference will be held in hybrid format, with people able to attend on-line or in person at the Montgomery Pavilion, Royal Welsh showground, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3SY.

Theme and strands:

• Lessons learnt from the Covid-19 pandemic and their impact on Rural Health and Care
• The delivery of integrated Health and Care services in Rural areas
• The role of Rural Communities in Health and Care
• Telehealth / Telemedicine and the remote delivery of Health and Care services in Rural areas
• Social / Green Prescribing and their impact on Health and Wellbeing
• Recruitment, Retention and New Roles in Health and Care in Rural areas
• Education, Training and Continuous Professional Development for Health and Care professionals working in Rural Areas

Agenda081122Bilingual_Final

Agenda091122_Bilingual_Final

This year’s Conference will again include a Panel session attended by Chief Executives of the 3 health boards in Mid Wales (Betsi Cadwaladr UHB, Powys Teaching Health Board and Hywel Dda UHB), in addition to 5 other Plenary sessions, 23 Paper presentations and over 30 Poster presentations.

View the list of Plenaries here:

Plenaries081122

Plenaries091122

A breakdown of all the Presentations at the Conference can be found here:

PresentationAbstracts081122

PresentationAbstracts091122

The conference is aimed at health and care professionals, academics, practitioners, patients and the public with an interest in rural health, well-being and care. Tickets for the Conference can be purchased below, with only a minimal charge being raised towards catering for those attending in person.

For more information, please contact Anna Prytherch by email anna.prytherch@wales.nhs.uk

Tickets

Please use the link below to purchase a ticket.

Two day (In Person): £15

Single Day 8th Nov/9th Nov (In Person): £10

Online Attendance: Free

£0.00£15.00Select options

Dysgu o’r Gorffenol, Edrych i’r Dyfodol – ffocws ar arfer gorau, arloesi ac ymchwil sy’n llywio’r gwaith o ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal yng nghefn gwlad Cymru

8fed a 9fed o Dachwedd 2022
10yb – 4yp

Cynhelir Cynhadledd Iechyd a Gofal Gwledig Cymru eleni mewn fformat hybrid, gyda phobl yn gallu mynychu ar-lein neu’n bersonol ym Mhafiliwn Montgomery, maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3SY.

Themau a Llinynnau:

• Y gwersi a ddysgwyd o bandemig Covid-19 a’u heffaith ar Iechyd a Gofal Gwledig
• Darparu gwasanaethau Iechyd a Gofal integredig mewn ardaloedd Gwledig
• Rol Cymunedau Gwledig ym maes Iechyd a Gofal
• Teleiechyd / Telefeddygaeth a darparu gwasanaethau Iechyd a Gofal o bell mewn ardaloedd Gwledig
• Presgripsiynu Cymdeithasol / Gwyrdd a’u heffaith ar Iechyd a Lles
• Recriwtio, Cadw a Rolau Newydd ym maes Iechyd a Gofal mewn ardaloedd Gwledig
• Addysg, Hyfforddiant a Datblydiadau Proffesiynol Parhaus ar gyfer gweithwyr Iechyd a Gofal proffesiynol sy’n gweithio mewn ardaloedd Gwledig

Agenda081122Ddwy-ieithog

Agenda091122_Ddwy-ieithog

Bydd y Gynhadledd eleni eto’n cynnwys sesiwn Panel a fynychir gan Brif Weithredwyr y 3 Bwrdd Iechyd yn y Canolbarth (BIPBC, BIPHDd a BIAP) yn cymryd rhan mewn Panel, yn ogystal a 5 Sesiwn Llawn arall, 23 o gyflwyniadau Papur a thros 30 o gyflwyniadau Poster.

Gweler manylion y Sesiynau Llawn yma:

SesiynnauLlawn081122

SesiynnauLlawn091122

Gweler yma manylion y Cyflwyniadau:

CrynodebauCyflwyniadau091122

Mae’r Gynhadledd wedi’i hanelu at weithwyr iechyd a gofal proffesiynol, academyddion, ymarferwyr, cleifion a’r cyhoedd sydd a diddordeb mewn iechyd, lles a gofal gwledig. Gellir prynu tocynnau ar gyfer y Gynhadledd isod, gyda ychydig iawn o dal yn cael ei godi tuag at arlwyio ar gyfer y rhai sy’n mynychu’n bersonol.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Anna Prytherch drwy ebost anna.prytherch@wales.nhs.uk

Tocynnau

Defynddiwch y linc isod i brynu tocyn plis.

Dau diwrnod (mynychu’n bersonol): £15

Un Diwrnod 8 / 9 Tachwedd  (mynychu’n bersonol): £10

Mynychu Arlein: Am ddim

£0.00£15.00Select options