Cyfarfod y Tim

Anna L Prytherch - Rheolwr Prosiect

Anna yw Rheolwr Prosiect Iechyd a Gofal Gwledig Cymru, gan gychwyn yn y swydd ar ddechrau Chwefror 2017. Mae gan Anna ôl-radd mewn Busnes (BScEcon, MBA) ac yn ddiweddar wedi cyflwyno ei Doethuriaeth mewn Busnes a Rheolaeth (Rhwydweithiau Dysgu a Throsglwyddo Gwybodaeth). Mae ganddi 25 mlynedd o brofiad rheoaethol uwch mewn sefydliadau preifat, cyhoeddu a’r 3ydd sector. Yn ogystal sefydlodd fusnes ymgynghorol gafodd ei gydnabod fel un o fusnesau cychwynnol y Wales Top 100 yn 2006. Mae yn PRINCE2 achrededig (Rheolaeth Prosiect) ac yn meddu ar gymhwyster dysgu addysg uwch, gyda phrofiad o ddarlithio ar lefel Addysg Bellach ac Addysg Uwch. Cyn gweithio i’r IGGC roedd Anna yn gweithio i’r awdurdod lleol fel rheolwr dysgu galwedigaethol ar draws Geredigion. Mae ganddi ddiddordeb brwd mewn dysgu gydol oes a datblygiad proffesiynol parhaus a hi fydd yn arwain ymchwil, addysg, hyfforddiant a datblygiad proffesiynol parhaus gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal chymdeithasol mewn ardaloedd gwledig. Yn Gymraes rhugl cafodd Anna ei geni a’i magu mewn ardal wledig yng Ngheredigion a mae’n frwdfrydig iawn am yr ardal a’i hamgylchedd a diwylliant naturiol unigryw ac amrywiol.

Angharad Jones - Swyddog Datblygu

Angharad Jones

Angharad yw Swyddog Datblygu Iechyd a Gofal Gwledig Cymru, yn dilyn sicrhau cyfle am secondiad ym mis Rhagfyr 2018.

Mae Angharad yn nyrs gymwysedig ag 20 mlynedd o brofiad, ac mae wedi gweithio mewn amrywiaeth o rolau, gan gynnwys pediatreg, nyrsio ysgolion ac addysg myfyrwyr nyrsio, ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Yn ogystal â'i chymhwyster nyrsio pediatrig cychwynnol, cwblhaodd Angharad BSc (Anrh) mewn Astudiaethau Iechyd Cymuned Cymhwysol yn 2002, a daeth yn Nyrs Iechyd y Cyhoedd Cymunedol Arbenigol. Mae hefyd yn Athro Nyrsys Cofrestredig, yn dilyn cwblhau'r Dystysgrif Addysg i Raddedigion (Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol) gyda Phrifysgol Casnewydd, lle enillodd y wobr Myfyriwr Rhagorol y Flwyddyn. Cyn ei secondiad i Iechyd a Gofal Gwledig Cymru, gweithiodd Angharad am nifer o flynyddoedd fel Nyrs Cyswllt Addysg yn Ysbyty Cyffredinol Bronglais, Aberystwyth. Roedd y rôl hon yn cynnwys hwyluso'r rhaglen praeseptoriaeth ar gyfer nyrsys newydd gofrestru, a hyrwyddo pob agwedd ar addysg nyrsys cyn cofrestru, gan gynnwys mentora, yn ogystal â gweithio ar y cyd â chydweithwyr allweddol yn y Bwrdd Iechyd a Phrifysgol Abertawe. Mae gan Angharad swydd ddarlithyddiaeth anrhydeddus ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae Angharad yn frwd dros ddarparu nyrsio o ansawdd uchel mewn lleoliadau gwledig ac, i'r perwyl hwn, penderfynodd ddilyn PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 2016, gan geisio deall pam y mae ardaloedd gwledig Canolbarth Cymru yn ei chael hi'n anodd recriwtio a chadw eu gweithlu nyrsio. Cafodd Angharad ei geni a'i magu mewn cymuned ffermio yng nghefn gwlad Canolbarth Cymru, mae'n siaradwr Cymraeg rhugl, ac mae'n frwdfrydig iawn dros ddiogelu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer preswylwyr gwledig.

 

Jack Evershed - Cadeirydd Grwp Rheoli IGGC

Mae Mr Jack Evershed yn gyn-Gadeirydd Bwrdd Cymru o’r Cynghorau Iechyd Cymunedol, ac, fel aelod blaenllaw o ‘Grwp Aber’ bu’n brwydro  am flynyddoedd i gadw gwasanaethau yn Ysbyty Bronglais.

Mae yn arsylwr craff o bolisiau iechyd a chanddo ddiddordeb mewn materion llywodraethu. Daw a chyfoeth o sgiliau a phrofiad blaenorol i’r swydd, gyda chryfder arbennig mewn ymgysylltu â, dealltwriaeth o, a dylanwadu ar, y ddynameg lleol a chymunedau.