Cyfarfod y Tim

Anna L Prytherch - Rheolwr Prosiect

Anna yw Rheolwr Prosiect Iechyd a Gofal Gwledig Cymru, gan gychwyn yn y swydd ar ddechrau Chwefror 2017. Mae gan Anna ôl-radd mewn Busnes (BScEcon, MBA) ac yn ddiweddar wedi cyflwyno ei Doethuriaeth mewn Busnes a Rheolaeth (Rhwydweithiau Dysgu a Throsglwyddo Gwybodaeth). Mae ganddi 25 mlynedd o brofiad rheoaethol uwch mewn sefydliadau preifat, cyhoeddu a’r 3ydd sector. Yn ogystal sefydlodd fusnes ymgynghorol gafodd ei gydnabod fel un o fusnesau cychwynnol y Wales Top 100 yn 2006. Mae yn PRINCE2 achrededig (Rheolaeth Prosiect) ac yn meddu ar gymhwyster dysgu addysg uwch, gyda phrofiad o ddarlithio ar lefel Addysg Bellach ac Addysg Uwch. Cyn gweithio i’r IGGC roedd Anna yn gweithio i’r awdurdod lleol fel rheolwr dysgu galwedigaethol ar draws Geredigion. Mae ganddi ddiddordeb brwd mewn dysgu gydol oes a datblygiad proffesiynol parhaus a hi fydd yn arwain ymchwil, addysg, hyfforddiant a datblygiad proffesiynol parhaus gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal chymdeithasol mewn ardaloedd gwledig. Yn Gymraes rhugl cafodd Anna ei geni a’i magu mewn ardal wledig yng Ngheredigion a mae’n frwdfrydig iawn am yr ardal a’i hamgylchedd a diwylliant naturiol unigryw ac amrywiol.

Joanne Creasey - Swyddog Datblygu Prosiect

Joanne Creasey yw’r Swyddog Datblygu Prosiect Iechyd a Gofal Gwledig Cymru. Mae Joanne wedi byw yn ardal Ceredigion yn achlysurol ers yn 3 oed. Mae yn weithiwr proffesiynol profiadol gyda  yn yr enwoghanes clir o weithio o fewn gweinyddiaeth y llywodraeth a diwydiant gwasanaeth. Mae yn weithiwr addysg proffesiynol gyda TAR mewn Gwyddoniaeth a Mathemateg o Brifysgol Aberystwyth a gradd BSc (Anrhydedd) mewn Gwyddorau Biofeddygol o Brifysgol Wolverhampton.

Ar ôl graddio bu Joanne yn gweithio fel Cynorthwyydd Ymchwil yn adeilad enwog, y Stopford Building ym Mhrifysgol Manceinion, ble roedd, nid yn unig, yn  gwneud ei hymchwil ei hun ond hefyd yn rheoli grwp ymchwil o fyfyrwyr israddedig ac uwchraddedig. Yna, aeth ymlaen i weithio fel Cynorthwyydd Ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth ble cyfarfu a’i darpar ŵr. Yn 2000 penderfynodd ddilyn cwrs TAR yn Aberystwyth a bu’n gweithio fel athro am 15 mlynedd.

Yn dilyn genedigaeth ei phlentyn aeth i weithio fel swyddog addysg gyds Cyfoeth Naturiol Cymru (gynt Comiswn Coedwigaeth Cymru) ble fu’n gweithio gyda amrywiaeth o randdeiliaid allanol yn darparu sesiynau addysgol mewn lleoliadau gwledig. Wedi cyfnod arall o famolaeth aeth yn ôl i wneud gwaith llanw cyfnodau penodol ym Mhowys.Ymunodd â Iechyd a Gofal Gwledig Cymru ym mis Chwefror 2017.

Jack Evershed - Cyd-Gadeirydd Grwp Rheoli IGGC

Mae Mr Jack Evershed yn gyn-Gadeirydd Bwrdd Cymru o’r Cynghorau Iechyd Cymunedol, ac, fel aelod blaenllaw o ‘Grwp Aber’ bu’n brwydro  am flynyddoedd i gadw gwasanaethau yn Ysbyty Bronglais.

Mae yn arsylwr craff o bolisiau iechyd a chanddo ddiddordeb mewn materion llywodraethu. Daw a chyfoeth o sgiliau a phrofiad blaenorol i’r swydd, gyda chryfder arbennig mewn ymgysylltu â, dealltwriaeth o, a dylanwadu ar, y ddynameg lleol a chymunedau.

Dr Ruth Hall - Cyd-Gadeirydd Grwp Rheoli IGGC

Gyda chefndir proffesiynol mewn meddygaeth bu Dr Ruth Hall yn ymgynghorydd iechyd y cyhoedd yng Ngogledd Cymru o 1990 ymlaen, gan arbenigo ym maes iechyd yr amgylchedd cyn cael ei phenodi yn Brif Swyddog Meddygol Cymru (1997-2005). Bu Ruth yn un o gyfarwyddwyr anweithredol Asiantaeth yr Amgylchedd rhwng 2005-12 a bu’n aelod arbenigol o Banel Cynghori OFWAT ar Reoleiddio yn y Dyfodol rhwng 2009-12. Mae’n aelod o Bwyllgor Cynghori Iechyd y Cyhoedd y Sefydliad Genedlaethol Dros Ragoriaeth Glinigol (NICE) a chanddi Gadair Athro Gwadd ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr. Mae Ruth hefyd yn aelod o Glandŵr Cymru, Partreniaeth Cymru Gyfan yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd ac yn un o Lywodraethwyr y Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru newydd a gynhelir ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn ogystal, mae Ruth yn aelod o Grwp Bwrdd Cymunedau, Pwyllgor Cyflogau a Phwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg, Cyfoeth Naturiol Cymru.